จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น่าน แถลงข่าว โครงการ AUN ASEAN Experiential Programme 2019 หรือ AELP ครั้งที่ 2

 

ที่ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ได้กล่าวถ้อยแถลงพิธีเปิด โครงการ ประชุมอาเซียนระดับมหาวิทยาลัย โครงการ AUN ASEAN Experiential Programme 2019 ว่า เมื่อ 50 ปีที่แล้ว อาเซียนได้ถือกําเนิดขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันประกอบด้วย 10 ประเทศ ประชากรกว่า 600 ล้านคน มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นลําดับ 6 ของโลก มีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้น การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน รวมถึงเป็นการส่งสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ มาตลอด นั้นคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชน ต้นกล้าของแผ่นดิน ที่จะเติบโตไปเป็นเสาหลักของประเทศ

ดังนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงเป็นภารกิจสําคัญอย่างยิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงเป็นการสานต่อและสนับสนุนประเทศไทยในบทบาทประธานอาเซียนในปี 2562 ที่มีแนวคิดสําคัญ คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่พึ่งมีการเปิดประชุมไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะร่วมมือร่วมใจ เพื่อเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาครั้งนี้ โดยเฉพาะการสร้างเวทีศักยภาพของเยาวชนอาเซียนให้มีความก้าวไกลอย่างนั่งยืน หลังจากนั้น นางสาวพิรญาณ์ พงษ์พานิช ประธานโครงการ ได้อธิบายเกี่ยวกับการประชุม AUN ASEAN Experiential Learning Programme (AELP) ว่า โครงการจัดขึ้นทุกๆ2ปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพไปในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากจะเป็นเวทีในการเชื่อมสายสัมพันธ์ของเยาวชนในอาเซียน ยังเป็นการส่งเสริมการดําเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน เพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้เป็นแรงงานที่สําคัญของภูมิภาค มีขีดความสามารถและสามารถยืนหยัดเป็นปรรชนของโลกได้อย่าง สมบูรณ์ สําหรับการประชุมในปีนี้มีหลักสําคัญคือ การร่วมสร้าง City Model ภายใต้โครงหัวข้อของโครงการคือ Nantopia: Breakthrough towards the City for All น่านโทเปีย : เมืองที่ยั่งยืนเพื่อทุกคน โดยในแต่ละวันของโครงการน้ันจะมีกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมน้ันได้ศึกษาในแต่ละด้านของการพัฒนาเมือง ซึ่งแต่ละวันจะมีหัวข้อหลักต่างกันไป พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ยังกล่าวด้วยว่า “วันนี้ถึงเวลาของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะร่วมขับเคลื่อนความฝันสู่การลงมือทำเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของการก่อตั้งอาเซียนและเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ที่จะสร้างภูมิภาคแห่งสันติสุขและความก้าวหน้าให้กับประชาชนอาเซียนทุกคน ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของประเทศชาติและภูมิภาค”