ถอดบทเรียนการทำงาน ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดน่าน ภัยที่ต้องร่วมจัดการ

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม“ถอดบทเรียนการทำงาน ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดน่าน ภัยที่ต้องร่วมจัดการ”ร่วมรับรู้ รับทราบ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

ปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า ถือเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และยังมีผลต่อเนื่องถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยในปีนี้ ถือว่า มีความรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือตอนบน และหลายจังหวัดของประเทศไทย


การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและไฟป่า เป็นเรื่องของส่วนรวม ที่จะต้องช่วยกันในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะสื่อมวลชน ที่จะช่วยทำหน้าที่ในการขยายผล ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อไปถึงประชาชน นับเป็นเรื่องสำคัญ


สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มุ่งหวังให้สื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ได้รับรู้ รับทราบ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 อีกทั้ง

เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอดจนการคุ้มครอง ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐจังหวัดน่าน และ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ของ กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน ร่วมนำเสนอบทเรียนการทำงาน ปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดน่าน

ปฏิญญา   เรือนงาม  รายงาน