อพท.น่าน เปิดตัวโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่
พิเศษ 6 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดตัวโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ของพื้นที่ (Carrying Capacity) ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน


เช้าวันนี้ (28 มิถุนายน 2562) ที่ โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่ (Carrying Capacity) ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อหาความพอดี ที่ยอมรับได้ในหลายมิติ ให้กับการท่องเที่ยวของ จังหวัดน่าน แบบบ่ะฮ้าย บ่ะดี แต่มีอยู่ มีกิน เพื่อความสุขของนักท่องเที่ยว โดยไม่กระทบกับวิถีความสุขของชุมชน โดยมีชุมชนในเขตเมืองน่าน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตำบลในเวียง ตำบลบ่อสวก ตำบลม่วงตึ๊ด ตำบลนาซาว และชุมชนบ้านดอนมูล – ตำบลดู่ใต้ ร่วมสะท้อนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่าน อย่างยั่งยืน และถือเป็นการเตรียมความพร้อมชุมชนก่อนเข้ารับการประเมิน เพื่อเสนอชื่อเข้าสู่เมืองสร้างสรรค์ ของ ยูเนสโก ในระยะเวลา 2 ปีนี้ ตามแผนดำเนินการของจังหวัดน่าน ด้านการสร้างการรับรู้ของประชาชนด้วย


ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเวทีการเสวนาสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพและยั่งยืน ช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว เช่น สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ราคาค่าอุปโภคและบริโภคที่แพงขึ้น อาหาร ปัญหาขยะและน้ำเสีย การลุกล้ำทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมจากภายนอก การทำลายคุณค่าและบรรยากาศเมืองเก่าที่มีชีวิตของน่าน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน /ข่าว