ศูนย์สตรีภาคกลางฯ นนทบุรี จัดเสริมพลังเครือข่ายสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562 หวังให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจครัวเรือน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมพลังเครือข่ายสตรีและครอบครัว โดนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรี กลุ่มสตรี จาก 5 ใน 6 อำเภอ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อ.เมือง อ.ปากเกร็ด อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ และ อ.ไทรน้อย จำนวนทั้งสิ้น 226 คน

ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเสริมพลังเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งโดยการให้ความรู้่ ความเข้าใจบทบทบาทเพื่อสร้างกลไกเครือข่ายการทำงานด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่เข้มแข็ง ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาในชุมชน การเสริมพลัง สร้างความตระหนักในคุณค่าของการเป็นเครือข่ายการทำงานด้านสตรีและครอบครัวในชุมชน

รวมถึงสาธิตการฝึกทักษะ 8 กลุ่มอาชีพ (ชงเครื่องดื่มผสม จัดช่อดอกไม้สดรับปริญญา สปาหน้าสาว 2019 เกล้าผมยุค 4.0 ครีมกันยุงออร์แกนิค ซูชิ พับเหรียญโปรยทาน และวุ้นแฟนซี โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (นางสุชาดา มีสงฆ์) บรรยายหัวข้อ “พลังสตรีสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว” ทั้งนี้

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน สตรี กลุ่มสตรี ซึ่งมียทบาทดูแล เฝ้าระวังและช่วยเหลือคนในชุมชนอยู่แล้ว หากเครือข่ายเหล่านี้มีความเข้มแข็ง สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนโดยใช้พลังการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และบูรณาการกับทุกภาคส่วน