กลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 2 บูรณาการการค้าการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

 

(25/6/62)ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลักโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้เกิดทักษะการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ให้มีความหลากหลาย รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีผู้บริหารสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน

โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี2561 ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก” กิจกรรมการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ครั้งนี้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน โดยการนำของนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยมีจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอที่ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความเป็นมาที่ยาวนาน และทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ หากสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอได้

โดยการนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตดังกล่าวมาผสมผสานด้วยการเล่าเรื่องและถอดอัตลักษณ์สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการออกแบบเครื่องประดับ และการผลิตผ้าทอพื้นเมืองผสมผสานกับการออกแบบ ตามกระแสความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีใหม่ จนเป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการยอมรับ ออกสู่ตลาดสากล

นับว่าเป็นการช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้ นำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ปฏิญญา  เรือนงาม/ รายงาน