สพม.เขต​ 37​ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ​ โรงเรียนสา​ อำเภอเวียงสา​ จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นสมรรถนะสำคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ความรู้สึกนึกคิดให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลรู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ป้องกันตนเองในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับ การอบรมจำนวน 100 คน การจัดค่ายในครั้งนี้ จะจัดในรูปแบบการทำกิจกรรมเรียนปนเล่นและแบ่งกลุ่มระดมความคิดสรุปกิจกรรมและถอดบทเรียนการฝึกอบรม  โดยได้รับเกียรติ จากนายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

 

นายชฏิล​รัตน์​ เอกอนันต์​กุล​ ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ