น่าน-จัดสัมมนาหาแนวทางพัฒนา อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารสู่ความยั่งยืน (ชมคลิปวีดีโอ)

วันที่ 4 มิ.ย.62 นายวิบูรณ์   แววบัณฑิต   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน และการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน

โดยมีนายสำเริง   สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกล่าวถึงกิจกรรมของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาดประจำปีงบประมาณ 2562 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาณโรงแรมน้ำทองอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต กล่าวว่า  ภาคเกษตรมีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและเป็นทหารวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสร้างรายได้ให้กับประเทศรวมทั้งยังเป็นวิถีชีวิตแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบมานานการพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนา และสังคมของประเทศโดยที่จังหวัดน่านเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สร้างแบรนด์สินค้าที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทุจริตมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจซึ่งจะเป็นแนวทางในการแตกยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารของจังหวัดน่านต่อไปในอนาคต

ด้านนาย สำเริง. สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  กล่าวถึงกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาดประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกิจกรรม ของโครงการประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักและได้ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมที่ 1การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพ คลัสเตอร์ แปรรูปการเกษตรและอาหาร กิจกรรมที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรและอาหาร

จังหวัดน่านจึงได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาดประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายเพิ่มให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเป็นคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่องบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการตลาดในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อให้สินค้าเกษตรกรรูปแบบและอาหารของจังหวัดน่าน ได้รับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีคุณภาพและได้. มาตรฐานเป็นที่ยอมรับผู้บริโภค

ปฏิญญา  เรือนงาม  รายงาน