เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่ อบรมให้ความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.ลงพื้นที่จังหวัดน่าน  เปิดการอบรมให้ความรู้การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 แก่เครือข่ายเกษตรกรและสื่อมวลชน ณ โรมแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท มี นายวิบูรณ์       แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและขอบคุณที่สำนักงาน คปภ. เลือกจังหวัดน่าน เป็น 1 ใน 10 จังหวัด จัดการอบรมความรู้ด้านประกันภัยในปีนี้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรในจังหวัดน่าน เพื่อนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เป็นการรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรจังหวัดน่าน ถือเป็นการปลุกให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตื่นตัวที่จะนำระบบประกันภัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การจัดเวทีให้ความรู้ด้านประกันภัย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ Trainers  เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หลักการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.256  การขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 การรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 และการเสวนาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2562

ในการนี้ สำนักงาน คปภ.โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่า ด้วยเรื่องการบูรณาการส่งสเริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับ หอการค้าจังหวัดน่าน โดยมี นายศรีรุ้ง รัตนศิลา ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมลงนาม ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในจังหวัดน่าน ได้รับความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประกันภัยไปสู่เกษตรกรและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างครบวงจร

ปฎิญญา  เรือนงาม รายงาน