เลขาธิการ คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.62  ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา  จ.น่าน  นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ร่วมต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. ในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จำนวน 250 ราย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น สภาพปัญหา และอุปสรรคในการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในกรณีต่างๆอาทิ กรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ไม่สามารถทำประกันภัยได้ กรณีมีเกษตรกรบางรายที่ไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากไม่มีสำเนาเอกสารสิทธิ เช่นกรณีผู้ให้เช่าไม่ยอมให้เอกสารสิทธิแก่ผู้เช่า เพื่อนำไปประกอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นจริง แต่ไม่มีการประกาศภัยพิบัติ ตลอดจนเสนอแนะขั้นตอนการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่ ธกส. และผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกษตร โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ที่จังหวัดน่าน เนื่องจากพบว่าในปี 2561 จังหวัดน่าน มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 2.54 แสนไร่ มีการทำประกันข้าวนาปี จำนวน 1.17 แสนไร่ คิดเป็น 46.14% (อยู่อันดับที่ 43) ของประเทศ โดยมีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี จำนวน 44,176 ราย นอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 7 แสนไร่ ติดอันดับ 2 ของประเทศ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยจากศัตรูพืช

ดังนั้น  คปภ. จึงต้องให้ความรู้ด้านประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งผลักดันให้นำระบบประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนเบี้ยประกันภัย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้านาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อได้รับสิทธิ์ทำประกันภัยข้าวนาปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปิดรับทำประกันภัย (รอบแรก)ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชั่น กูรูประกันข้าว หรือสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

ปฎิญญา  เรือนงาม ข่าว/เจริญชัย  แปงล้วน ภาพ