เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ขุดลอกลําน้ำเกี๋ยน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา /จิตอาสา 904 รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ 3 /62 และรุ่น 2/61  จัดกิจกรรม“เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอกลํานําเกี๋ยนใน  ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านใหม่พัฒนา ต้าบลน้ำเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พันเอก ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 / หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประชาชนจิตอาสา /อปท. แกนนำชุมชน จำนวน 200 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาขุดลอก ลำน้ำเกี๋ยน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำเดิม ให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่  เสริมสร้าง การมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำานึกที่ดี ของประชาชน ให้ดูแลรักษา แหล่งน้ำสำาหรับอุปโภค บริโภค  ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนต่อไป