เปิงเปียณ จากผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือสู่การสร้าง แบรนด์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว      มีภารกิจหลักในการให้บริการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนา   ด้านอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากการฝึกอาชีพแล้วภารกิจการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นนโยบายที่ศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

โครงการนวัตกรรมผ้าด้นมือ เริ่มต้นมาจากหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการ     ต่อยอดมาจากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (อาสาสมัครไจก้า) ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนามาเป็นการผลิตชิ้นงานด้วยเทคนิคการผลิต             ที่แปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือในโครงการ จึงมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และได้ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้รับบริการของศูนย์ฯ และเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ศูนย์ได้ดำเนินการจดทะเบียนรับรองเครื่องหมายการค้า โดยใช้ชื่อ เปิงเปียณ

 

เปิงเปียณ จึงถือเป็นสัญญลักษณ์ ของความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีอาชีพอยู่ในท้องถิ่น ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ลดปัญหาการทิ้งผู้สูงวัยไว้กับเด็ก และ   ทำให้กลุ่มเป้าหมาย มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ           มีเอกลักษณ์ ยังช่วยสะท้อนให้เห็นว่า ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พยายามที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่า        เป็นสิ่งตอบแทนให้กับสังคม ลูกค้าที่อุดหนุนหรือให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ เปิงเปียณ จะเป็นกำลังใจสำคัญให้กลุ่มสตรี และนักเรียน ที่รับ   การฝึกอบรมจากศูนย์ฯ มีอาชีพ มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี       ของทุกคนในที่สุด

 

******************************

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย