หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีสุมาคารวะรดน้ำขอพรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

ปี๋ใหม่เมือง หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีสุมาคารวะรดน้ำขอพรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาล นำสมาชิกสภา นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน / นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลเมืองน่าน

หัวหน้าส่วนราชการ/คณะครูอาจราย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 3 โรงเรียน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอสูมาคาราวะนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนา สร้างคุณงามความดีแก่ พี่น้องชาวเทศบาลเมืองน่าน และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
ให้กับผู้มาเข้าร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป