จังหวัดน่าน จัดทำตราสัญลักษณ์ Nan Brand เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้า สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

 

จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อคัดเลือกตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ในการรับรองมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ในการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

18 /4/62 ที่ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน ประธานเครือข่าย OTOP , กลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอ , ชมรมที่พักจังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) รวมทั้งร่วมพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน โดยนำความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ความเป็นน่าน มาเป็นเกณฑ์ประเมินในการขอใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ประกอบการรายสาขา ซึ่งประกอบด้วย สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สาขาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ , สาขาสิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้และของประดับตกแต่ง และสาขาท่องเที่ยวและบริการ

ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน Nan Brand ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านให้มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน Nan Brand

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน