เกษตรจังหวัดน่าน เชิญชวนเกษตรผู้ปลูกพืชหลังนา ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา รับขึ้นทะเบียนภายในพฤษภาคมนี้

 

 

เกษตรจังหวัดน่าน เชิญชวนเกษตรผู้ปลูกพืชหลังนา ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 9,000 บาท รับขึ้นทะเบียนภายในพฤษภาคมนี้

นายประเสริฐ ดอยลอม เกษตรจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา (พืชไร่ และพืชผัก)ที่ปลูกพืชหลังนาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30เมษายน 2562 ในพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 งาน เป็นต้นไป ให้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชหลังนา ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 9,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน และได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมร่วมโครงการต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานทั้งนี้ การรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืช จะต้องยืดหลักการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช คือ หลังจากปลูกพืชอย่างน้อย 15 วัน และนับจากการปลูกพืชไม่เกิน 60 วัน ซึ่งเกษตรกรต้องแจ้งการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

โดยขอให้นำหลักฐานประกอบการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร และใบมอบอำนาจให้มาแจ้งยืนยันสิทธิ์ กรณีไม่สามารถมาแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์ด้วยตัวเอง นำมาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน เกษตรกรผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ที่ตั้ง 4/5 ถนนรอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทร 054-710246 หรือ https://www.facebook.com/nankasetdoae/

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน