อำเภอเวียงสาจัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562

อำเภอเวียงสาจัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 โดยนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา  และนายชูชาติ บัติปัน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสาร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และถวายราชสดุดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ทั้งนี้อำเภอเวียงสาร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนจำนวน 56 รูป เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด ด้วยการเข้ามาบรรพชาอุปสมบท การบวชศีลจาริณี รวมทั้งการร่วมสนับสนุนกำลังกาย กำลังทรัพย์ และร่วมดำเนินโครงการตามกำลังศรัทธาของตนเอง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์ภาครัฐ เอกชน และประชานทั่วไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป