ปปส.ภาค 5 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ รวม 17 จังหวัด จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ชมรมสื่ออาสาเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดน่าน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างการทำงานร่วมกัน และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ

การประชุมฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด การเสวนาบทบาทของสื่อมวลชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาสัมพันธ์ภาพด้วยเกมส์สัมพันธ์ เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป ณ โรงแรมน่านสุวารินทร์ อ.เมือง จ.น่าน