โรงพยาบาลน่าน จัดงานครบรอบวันเปิดทำการปีที่ 63 พร้อมประกาศเจตจำนง “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต” และมอบรางวัล “คนดีศรีโรงพยาบาลน่าน”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นโอกาสวันครบรอบวันเปิดทำการโรงพยาบาลน่าน ปีที่ 63 โรงพยาบาลน่านได้จัดการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน และมีกิจกรรมพิเศษผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน ร่วมประกาศเจตจำนง “กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) รวมทั้งการมอบรางวัล “คนดีศรีโรงพยาบาลน่าน” ประจำปี 2561

พญ.เสาวลักษณ์ ชนม์ยืน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่โรงพยาบาลน่าน ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2499 จวบจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา 63 ปีเต็ม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลน่านเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับกับภารกิจทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในพื้นที่ และชาวโรงพยาบาลน่านทุกคน ได้รับการปลูกฝังค่านิยมจาก อ.นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ว่า “ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี” ทำให้โรงพยาบาลน่านเป็นสถานที่สร้างสรรค์นักบริหาร และนักวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจำนวนมาก ให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย

ในปัจจุบัน โรงพยาบาลน่าน เป็นรพ.ทั่วไป ขนาด 502 เตียง มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,476 คน ให้บริการผู้ป่วยจำนวนกว่า 455,434 ครั้งต่อปี บุคลากรทุกคน ต่างทุ่มเททำงานหนัก ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจ ตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาลน่านที่ว่า “โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี” ก่อให้เกิดความรัก ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อโรงพยาบาลน่านเสมอมา และส่งผลให้โรงพยาบาลน่าน ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของชาวโรงพยาบาลน่านอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง
ในปี 2562 ปีครบรอบวันเปิดทำการโรงพยาบาลน่านปีที่ ๖๓ นี้ บุคลากรโรงพยาบาลน่าน ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลน่านอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเปิดบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง “คลินิกหมอครอบครัว” แห่งใหม่, สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพัฒนางานโรงพยาบาลรวมใจลดโลกร้อน (Green & Clean Hospital) จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ, การดำเนินการร้านค้าสวัสดิการ เพื่อเป็นสวัสดิการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาล, การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาต่างๆ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบริการตติยภูมิในกลุ่มโรคสำคัญและเป็นปัญหาของพื้นที่ เช่น โรควัณโรค ให้ได้ตามมาตรฐาน

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ