ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมใจ รณรงค์ลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี นำคณะบุคลากรพร้อมด้วยทีมวิทยากรอารมณ์ดี ใช้กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารกลางวัน ที่นำมาใช้งานซ้ำได้อีกในการบรรจุอาหาร เพื่อทดแทนหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเดิม นับเป็นหนึ่งในการช่วยลดปัญหาขยะ ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบาย ของนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในการแสดงพลังร่วมใจ รณรงค์ลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” การนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังได้มอบถุงผ้าที่ตัดเย็บโดยฝีมือของผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๖๒ ให้กับทีมวิทยากรอารมณ์ดีเพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติกอีกด้วย