รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหมุนกระติ๊บเปิดป้าย โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ

 


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหมุนกระติ๊บเปิดป้ายโรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2561 มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และวางเป้าหมาย
– ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและครอบครัวในพื้นที่
– สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีจิตอาสาและกลไกในระดับชุมชนเฝ้าระวังและขับเคลื่อนการป้องกัน การช่วยเหลือ และไกล่เกลี่ยปัญหาความรุนแรง และปัญหาทางด้านสังคมในระดับพื้นที่
– เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือของภาครัฐกับประชาชนในระดับพื้นที่

โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชน จากความต้องการและความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดความอยู่ดี มีสุข

\

ปฏิญญา  เรือนงาม  รายงาน