น่าน-เปิดงานตลาดประชารัฐชุมชนคนเมืองน่าน ครั้งที่ 2 (มีคลิปวิดีโอ)

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 ณ ข่วงน้อย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานตลาดประชารัฐชุมชนคนเมืองน่าน ภายใต้โครงการตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ตรวจการกรมพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 พัฒนาการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับตลาดประชารัฐชุมชนคนเมืองน่าน ภายใต้โครงการตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และมีการกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง และเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตร ในราคาถูก

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ จำนวน 50 บูธ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่จำหน่ายในตลาดนัดชุมชน และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน กิจกรรมนาทีทอง และในภาคกลางคืน ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เป็นประจำทุกคืน ระหว่าง 25 – 27 มกราคมนี้