“พาณิชย์” จับมือสมาคมกาแฟไทยลงพื้นที่จังหวัดน่าน ยกระดับคุณภาพกาแฟไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายการส่งออกกาแฟไทยสู่ตลาดโลก

เมื่อ 25 ม.ค.62 ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทย รุกตลาดการค้าเสรี” ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ FTA Ceter ระดับจังหวัด โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกฯสมาคมกาแฟไทย , รองประธานกรรมการหอการค้าไทย , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้จากการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับประเทศต่างๆ ในการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟไทย และนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ทำการต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าแปรรูปกาแฟไทย สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟไทยสู่ตลาดโลก รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์กาแฟน่าน การสร้างแบรนด์สินค้า โดยการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) และเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตกาแฟทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีความเข้าใจตรงกัน ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้อุตสาหกรรมกาแฟไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอีกมาก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในจังหวัดน่านพบว่า เกษตรกร โรงคั่ว และผู้ประกอบการร้านกาแฟในจังหวัดน่านมีการรวมกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็ง อีกทั้งสมาคมกาแฟไทยยังได้เข้ามาทำโครงการส่งเสริมการพัฒนากาแฟที่มีคุณภาพในพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่การนำพันธุ์กาแฟมาให้เกษตรกรปลูก แนะนำวิธีการแต่งกิ่ง ปรับปรุงดิน ไปจนถึงวิธีการเก็บเกี่ยว ในส่วนโรงคั่วที่รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากเกษตรกร ก็มีการแนะนำวิธีเก็บรักษา การตาก ไปจนถึงการคัดแยกเมล็ดกาแฟ ก่อนนำไปส่งต่อให้โรงงานแปรรูปนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟต่อไป ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อได้ดำเนินการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวกาแฟตามวิธีที่ทางสมาคมฯ แนะนำแล้ว พบว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากเดิมเฉลี่ย 7 กิโลกรัมต่อต้นเป็น 14 กิโลกรัมต่อต้น ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน