ตลาดประชารัฐ ชุมชนคนเมืองน่าน ครั้งที่ 2

ด้วยจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กำหนดจัดงาน “ ตลาดประชารัฐ ชุมชนคนเมืองน่าน ” ภายใต้โครงการตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอนและมีระยะเวลาที่ต่อเนื่องสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และมีการกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรในราคาถูกและตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน จำนวน 50 บูท ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนผู้ผลิตผู้ประกอบการในชุมชนที่จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชนและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน จำนวน 2 ครั้ง โดยในการจัดตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่าย
สินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม
๒. เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และมีการกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง
๓. เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตร ในราคาถูก
และตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชน

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ จำนวน 50 บูธ 50 ราย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 4 บูธ ผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ประกอบการที่จำหน่ายในตลาดนัดชุมชน จำนวน 10 บูธ และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดน่าน จำนวน 36 บูธ
2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่มาร่วมงาน
3. กิจกรรมนาทีทอง
4. ในภาคกลางคืน ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความบันเทิง เป็นประจำทุกคืน
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จาก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน และด้านการรักษาความปลอดภัย จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน
ในการดำเนินงานครั้งนี้กำหนดดำเนินระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน