น่าน-อำเภอเวียงสาจัดกิจกรรมเวียงสาฮาร์ฟมาราธอน “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 06.15 น. ณ เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน  ได้จัดกิจกรรมเวียงสาฮาร์ฟมาราธอน “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา” ครั้งที่ 4 เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ประชากรมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวนเพิ่มขึ้น อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือสมอง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โรงพยาบาลเวียงสา และเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพ เพื่อลดอัตรการเสียชีวิต และนอกจากนี้โรงพยาบาลเวียงสา ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสมทบกองทุนโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชน การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมอัตลักษณ์ “รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา”  และยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเวียงสา

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ

  1. เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร
  2. ไมโครมาราธอน ระยะทาง 6 กิโลเมตรโลเมตร
  3. มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  4. ฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 20 กิโลเมตร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ