กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หนุนเสริมภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้สตรีมีงานทำ สร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หนุนเสริมภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้สตรีมีงานทำ สร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
——————–
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี

และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย (รุ่นที่ ๘๑)รวม ๔๐ คน เข้ารับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริการหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใน ๓ หลักสูตร คือ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง นวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง และนวดน้ำมันหอมระเหย ๑๕๐ ชั่วโมง

โดย นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและลงนามผู้อนุญาตในใบรับให้เร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้รับนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเองและครอบครัว ณ อาคารชั้น ๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นนทบุรี