อบต.ส้านจัดงานนวัตกรรมชุมชนตำบลส้าน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน นายด่านชัย ด่านธนะทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลส้าน ส่วนราชการในพื้นที่ ได้มีการจัดงานนวัตกรรมชุมชน ตำบลส้าน ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนในการเป็นตำบลจัดการสุขภาพ อีกทั้งการนำประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการดูแลสุขภาพ และสร้างความรักสามัคคี ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข การมอบรางวัล/ชุมชนสะอาดระดับตำบล การจัดซุ้มนิทรรศการแสดงกิจกรรม วิถีชีวิตของประชาชน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การสอนทำตุง การประกวดรำวงมะเก่า ฯลฯ

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ