ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร Youth Leaders : Help together

เมื่อวันที่  17 มกราคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร บุญญลักษม์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข กิจกรรมฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร Youth Leaders : Help together จำนวน 10 โรงเรียน

 

และกล่าวรายงานโดย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 

 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 เป็นการขับเคลื่อนเป็นปีแรกเนื่องจากสถาณการณ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในระดับประเทศและในระดับจังหวัดเชียงรายยังมีอัตราสูงจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและการป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมด 120 คน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย