ผลงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

ผลงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมด้วยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรวมทั้งหมด 13 ท่าน ได้แถลงข่าวความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยแบ่งมอบตามภารกิจ 7 กลุ่มภารกิจงาน ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่วนหน้า โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมวลชนเข้าร่วมรับฟัง

ผู้แทนพิเศษฯที่รับผิดชอบตามกลุ่มภารกิจงานทั้ง 7 กลุ่ม ได้แถลงถึงผลงานจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ร่วมหารือแนวทางแก้ไข โดยรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก และติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อาทิเช่น เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส , โครงการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) , โครงการประชารัฐญาลันนันบารู เพื่อขยายงานป้องกันและบำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การเสนอโครงการประชาสังคม โดย ศอ.บต. ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบกลางของรัฐบาล งบประมาณ 50 ล้านบาท , โครงการเร่งรัดติดตามคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

โดยเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงรัฐมากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ลดข้อขัดแย้งได้หลายๆประการ ทำให้ประชาชนตื่นตัวในการรวมพลังให้เกิดความสามัคคีในการมีส่วนร่วมโดยภาครัฐและองค์กรอื่นให้การสนับสนุน ทั้งนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานตาม Load Map เพื่อยกระดับงานให้เข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี 61

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com