ทต.กลางเวียงจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตอาสาเพื่อสังคม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงไว้ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรหลาน การให้ความรัก การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ดี และเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต สำหรับกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมการแจกของขวัญ การอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที การเล่นเกมแจกของรางวัล และกิจกรรมแสดงพาหนะทางทหาร จาก ม.2 พัน 15 ฯลฯ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชัยเดช ฝายนันชัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประธานเปิดงาน โดยมีนายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง กล่าวรายรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน  

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ