รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึก

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 นางสาวพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย โดยมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย และคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงานฝีมือของผู้เข้ารับการอบรมที่นำมาแลดงและจำหน่าย

นางพรสม กล่าวว่า สค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญมาก เพราะสตรีนอกจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ ซึ่งปัจจุบันสตรีไทยมีบทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับนานาชาติ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันความเสี่ยงแก่เด็ก สตรี หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนการใช้พัฒนาศักยภาพสตรีในระดับพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนเอง

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ จะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจหรือความถนัด ทั้งนี้ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ยังดูแลจัดหางานให้ทำมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นหลังต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์ฯเชียงราย แห่งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมฝึกอาชีพในสถาบัน หลักสูตร 6 เดือน/หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 304 คน และการฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 240 คน รวมทั้งสิ้น 544 คน ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคนต้องพัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝน และเพิ่มพูนความรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม อย่าหยุดนิ่งเพราะคนที่หยุดนิ่งคือคนที่ล้าหลังในทันที เนื่องจากปัจจุบันสังคม

ทางด้าน นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ อุตรดิตถ์)

 

หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์ฯ เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ เสริมสวย ตัดผมชาย อาหารโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดสปา การทำกาแฟและเครื่องดื่ม ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล) โรงแรมและบริการ ตลอดจนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 คน ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์หมายเลข 053-958055, 081-9616676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ออนไลนฺ์