จิตอาสา 904 จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2/61 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

 

จิตอาสา 904 จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2/61  ร่วมประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้  โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

 

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับทีมจิตอาสา  904 รุ่นที่ 2/61  รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด   คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้า ดังนี้

  1. จังหวัดน่าน จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร
  2. จังหวัดน่าน จะเป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร
  3. จังหวัดน่าน จะสร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของ ทุกภาคส่วน ในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้ และทีมวิทยากรจิตอาสาร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั่งนี้ประกอบด้วย

1.พ.อ.วิทยา แก้วพรม          2A-103

2.นาย กิตติไกร ฝีปากเพราะ2A-184

3.นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง        2A-347

4.นาย ไชยยศ คำวังวาลย์   2A-257

5.นาย คมสันต์ วิสิทธิสาตร์ 2A-362

6.น.ส.พิมลพรรณ สวนนิถา 2B-157

รวมทั้งแนะนำตัวชี้แจงภารกิจจิตอาสา 904 ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมประจำเดือนของจังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 160 คน โดยได้ชี้แจงภารกิจ และประสานงาน ที่สำคัญดังนี้

1.ภารกิจการเป็นวิทยากรขยายผลให้กับข้าราชการและ ประชาชนทั่วไป

  1. ภารกิจการเป็นแกนหลักให้กับจิตอาสาทั่วไป ทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้ง การให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาให้กับผู้บังคับบัญชา

3.ได้ประสานงาน การเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับข้าราชการ โดยมีแผนจะดำเนินการในวันที่ 9 ม.ค.62 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ จิตอาสา“ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ