น่าน-จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่านนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับบริการอย่างทั่วถึง


โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ลนับเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากการให้บริการของภาคราชการ โดยนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนรับทราบปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือในแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้ มีหน่วยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมออกให้บริกา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่านในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน การมอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ การมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับราษฎรผู้สูงอายุ และมีฐานะที่ยากจน การให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ การมอบแว่นตาสำหรับใช้อ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุฟรี การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายฟรี ตัดผมฟรี การมอบสารเร่งทำน้ำหมักชีวภาพ การให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ทั้งนี้หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38 ยังได้มาร่วมแสดงดนตรีสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ