ศูนย์ฯเชียงราย เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี หน้าด่านชายแดนอำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และทีม One Home เชียงราย

ร่วมพิธีเปิดเดินรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ในการนี้นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฯ

และกล่าวรายงานโดย
นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย