หน่วยงาน One Home พม. จังหวัดน่าน ร่วมกับ อำเภอปัว ขับเคลื่อนคณะกรรมการจัดตั้งสภาเด็กระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน นายสมเกียรติ อาจสังข์ ปลัดอาวุโสอำเภอปัว ประธานพิธีเปิดการขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนกรรมการสภาเด็กเยาวชน ระดับอำเภอ โดยมีนายณรงค์ฤทธ์ นุปิง คณะทำงาน พม.น่าน กล่าวรายงาน การขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนกรรมการสภาเด็กเยาวชนระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกจัดตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ในการนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมบูรณาการกับ กระทรวงมหาดไทย โดยให้ทุกจังหวัดแจ้ง อบต. เทศบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ขึ้น

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนกับ “การปลูกต้นไม้” ที่ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ที่กำหนดให้มี “สภาเด็กและเยาวชน” ในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ จังหวัด ถึงระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับ โดยดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 และเพื่อคัดเลือกประธาน1 คน คณะกรรมการสภาเด็กฯจำนวน 4 คน รวม 5 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงหลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาคมในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อประชาชนในพื้นที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมไทยและเป็นกลไกหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงและความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งพลังเด็กและเยาวชนเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่มิใช่เป็นเพียงอนาคตของชาติ แต่เป็นปัจจุบันของชาติ ที่จะทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ ,น่านนิวส์ออนไลน์