ติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.61 ที่น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาน่าน และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY (เวทีถนนปลอดภัย 4.0) มุ่งหวังทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด


สำหรับโครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ขนส่งจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงน่านที่ 1,2 ทางหลวงชนบทน่าน สำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทีมกู้ชีพกู้ภัย และสื่อมวลชน เป็นต้น 


ด้านนายสัมฤทธิ์ สภามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน จำนวนทั้งสิ้น 122 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และตระหนักถึงความสำคัญของการลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุก ๆ วัน ไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่เป็นหลัก ด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ สวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ง่วงไม่ขับ หมั่นตรวจเช็คสภาพรถ และศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น