ครม.สัญจรเน็ตประชารัฐ จ.น่าน ย้ำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ยกบ่อสวก ชุมชนต้นแบบสู่ผลผลิตธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับในชุมชนสร้างความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ตรวจเยี่ยมราชการโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่บ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนชุมชนในพื้นที่ สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดย “ต่อยอดอดีต” นำอัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร- ธรรมชาติ  พร้อมกับการ “ปรับปัจจุบัน”

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดรับกับเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  และรวมถึงการสร้าง “คุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบวิสาหกิจในชุมชน ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด นำไปสู่การยกระดับรายได้ การกินดีอยู่ดี และความยั่งยืนของชุมชน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที นายมรกต เธียรมนตรี และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยลดการใช้สารเคมี และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืบความอุดมสมบูรณ์  รวมถึงการส่งเสริมสร้างรายได้ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถพึ่งพา

ตนเอง ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพ โดยพื้นที่จังหวัดน่านได้ติดตั้งตามโครงการฯ จำนวน 141 หมู่บ้าน รวมถึงได้จัดอบรมให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจำนวน 566 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถิติการใช้งานตามจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐของจังหวัดน่านเฉลี่ย/จุด/เดือนประมาณ 120 ครั้ง

สำหรับตำบลบ่อสวก ได้ติดตั้งโครงข่าย เน็ตประชารัฐไปแล้วจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 11 นาปงพัฒนา/หมู่ 5 ซาวหลวง/ หมู่ 7 นานม และหมู่ 8 หนองโต ทั้งนี้ ปัจจุบัน ชุมชนบ่อสวกนับเป็นต้นแบบของชุมชนในจังหวัดน่าน ที่ประสบความสำเร็จมีการพัฒนาไปสู่ฐานผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยลดการใช้สารเคมี และรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน  โดยชุมชนและคนในชุมชนมีความร่วมมือสอดประสาน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่โอทอป นววิถี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกัน เพื่อนำชุมชนไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน

ปฏิญญา  เรือนงาม ข่าว/ภาพ