น่าน-บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางงถนนอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีถนนปลอดภัย “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน่าน ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด แขวงการทางจังหวัด ทางหลวงชนบทจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด มูลนิธิ/สพฉ. องค์กรปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บริษัทกลางฯ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งนำเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุถนนของจังหวัดน่าน


โดยรัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น วาระแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี 29 มิถุนายน 2553) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาน่าน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเวทีถนนปลอดภัย “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน”และภารกิจตามกฎหมาย ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงงานการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

หลังจากนั้น ทางป้องการภัยและบรรเทาสาธารภัย ตำรวจภูธร สาธารณสุข บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด แลหน่วยภาคีเครือข่าย ในจังหวัดน่าน ร่วมกันเปิดการแถลงข่าว แผนงานและผลการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2560 ต่อสื่อมวลชน เพื่อที่จะนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสมบูรณ์ เพื่อบูรราการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน่านทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในการการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จังหวัดน่านต่อไป

 

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ ,น่านนิวส์ออนไลน์