มหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018

 

เมื่อวันที่ 26  พ.ย.61 ที่ข่วงน้อยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่ หน่วยงานที่สนับสนุนงานในการขับเคลื่อนงาน CSR ให้กับองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรม CSR กิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่การพัฒนาสังคมในจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และเปิดงานมหกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดน่าน CSR Nan Expo 2018

ซึ่งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศจังหวัดน่าน วันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน รวบรวมข้อมูลขององค์การภาคธุรกิจที่มีการดำเนินกิจกรรม CSR และสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรที่ประสงค์ดำเนินกิจกรรม CSR ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดเป็นรูปธรรมของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน เป็นศูนย์ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดน่าน CSR Nan Center

พร้อมกันนี้ เปิดเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “CSR @ Nan กับอนาคตของธุรกิจไทย ในการขับเคลื่อน CSR อย่างยั่งยืน” และการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงเงินรางวัลรวมจำนวน 12,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ยังจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฟรี เส้นทางใดก็ได้ภายในประเทศของสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 1 ที่นั่ง