จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม เน้นสานพลังขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ห้องพระชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ของหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และการพัฒนาจังหวัดต่อไป


ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมฯ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์สรุปกิจกรรมเด่นของแต่ละหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561 นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้นนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในการมอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q restaurant จำนวน 3 ร้าน 18 เมนู ได้แก่ ร้านสวนอาหารสะเนียน , ร้านน่านตะวันฟาร์ม , ร้านกู๊ดวิว น่าน และใบรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q Market ปี 2561 (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน)ในตลาดจำนวน 2 แห่ง รวม 2 แผง ได้แก่ตลาดสดชุมชนพระเนตร แผงนายอภิชาต ตั้งจิตบุญสง่า สินค้าไข่ไก่ และซอสหอยนางรม , ตลาดเกษตร (ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเดิม) แผงนายกฤษฎา สุยะตา สินค้าฟักทอง อีกทั้งเป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติบัตรชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน)


และกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย และว่าที่ ร.ต.ภาณวัฒน์ ขัดนาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน พร้อมทั้งมอบโอวาท แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมฯ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ให้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งโปร่งใส เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการร่วมกันพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดน่าน ต่อไป


ทั้งนี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม นำธรรมาภิบาล และแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ในการดำเนินงาน การพัฒนาจังหวัดน่านในด้านต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนพื้นที่ป่า และสร้างพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่าน อีกทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การบุกรุกและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าว/ภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน