ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 10/2561

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ห้องพระชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน (ศอ.ปส.จ.นน.) ครั้งที่ 10/2561 โดยมีผู้แทน ปปส.ภาค 5 , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ทหาร , ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และข้อสั่งการ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบในรอบเดือนตุลาคม 2561 มายังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน

โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกันยาเสพติด แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย (ท้องถิ่นจังหวัดน่าน , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน) ,แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน) , แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน) , แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแรงงานในสถานประกอบการ (แรงงานจังหวัดน่าน , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน) , แผนงานป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมกลุ่มประชาชนทั่วไป (ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน กลุ่มงานความมั่นคง) , ด้านการปราบปรามยาเสพติด (ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน) , ด้านการบำรุงรักษา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน) และด้านการบริหารจัดการ (ศอ.ปส.จ.น่าน)


ทั้งนี้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดทุกพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้งพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการติดตามเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งพื้นที่พักคอย เส้นทางลำเลียง และแหล่งกระจายยาเสพติด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

 

ข่าว/ภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน