ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมละลายพฤติกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่47

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมปรับสภาพละลายพฤติกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ (1/2562) จำนวน 85 คน

พร้อมกล่าวแนะนำและให้โอวาท และหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม แนะนำภารกิจหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับฯ ทราบวินัย กฎระเบียบปฏิบัติของศูนย์ฯ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี เพื่อพร้อมรับการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพต่อไป ณ อาคารซอนต้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย