อสม.จัดอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บ้านบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดบุญยืนพระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนางผกาวรรณ สองสีโย ประธานชมรมอสม.บ้านบุญยืน ได้มีการจัดอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ปีงบประมณ 2561 ขึ้น ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ

จากเจ้าหน้าที่โรงพบาลเวียงสา การตรวจวัดความดันโลหิต การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์นรินทร์ สุทธารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญยืน ประธานพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสาที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญให้ความสนใจ และใส่ใจในสุขภาพตัวเองและครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว การอบรมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิกา