มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

 

(วันนี้ 11 ต.ค.61) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อพสกนิกรอย่างทั่วถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่หากอยู่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง ทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน มามอบให้ประชาชนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของเหล่าพสกนิกรมิได้ขาด การมอบอุปกรณ์และสิ่งของพระราชทาน ครั้งนี้ ยังความปราบปลื้มแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เดิม ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  มีพื้นที่ทั้งหมด 147 ไร่ 3 งาน17.2 ตารางวา ต่อมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระอุปถัมภ์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา     โดยให้อยู่ในความอนุเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีนักเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์จำนวน 897 คน และบุคลากรครู พนักงาน ลูกจ้าง จำนวน 96 คน  โดยมี จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  เป็นคนปัจจุบัน