ชาวตำบล น้ำปั้ว อำเภอเวียงสา เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า เบียร์ ประจำปี 2561

ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านหมู่บ้านน้ำปั้ว นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมนายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำปั้ว และประชาชนในตำบลน้ำปั้ว ร่วมเปิดการแข่งขัน ประเพณีแข่งเรือยาวนัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณียาว อันดีงามของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น งานการแข่งขันเรือยาวประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจะปี 2561 ของตำบล น้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มีเริมตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลน้ำปั้ว สินค้าราคาประหยัด รำวงย้อนยุค ส่วนจัดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2561 โดยมีเรือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 31 ลำประกอบด้วยเรือเอกรัตน์น่าน 9 ลำตัวกลาง 11 ลำและเรือเล็ก 11 ลำ และวันที่ 7 ตุลาคม จะมีการถ่ายทอดสด ทาง สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในเวลาประมาณ 14.00น ให้ชมพร้อมกันทั้วประเทศ สำหรับประชาชนตำบลน้ำปั้วมีความผูกพันกับประเพณีแข่งเรือมาอย่างยาวนาน ด้วยสภาพ ภูมิประเทศ มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำน่านเป็นแนวยาว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

วิถีชีวิตต้องพึ่งพาน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อการคมนาคมและใช้เป็นแหล่งอาหาร การพึ่งพาในลักษณะดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้งและเกิดเป็นคติความเชื่อ ความเคารพและศรัทธา เกิดเป็นประเพณีในรูปแบบต่างๆ การบูชาแม่น้ำ การขอขมาแม่น้ำ การนำพญานาคลงเล่นน้ำ ทำให้เกิดความตระหนักถึงความผูกพันที่ประชาชนมีต่อสายน้ำ