เกษตรจังหวัดน่าน เปิดโครงการ งานวันสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่ม ผลิตภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ชมคลิปคลิกเลย)

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60  ที่สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา   อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธาน เปิดงานวันสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวปลอดภัย (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2    เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การผลิต การแปรรูป และเชื่อมโยงการตลาดของการผลิตข้าวปลอดภัย  ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ตามตามที่จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้  สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน   ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย  ภายใต้โครงการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน  ให้บรรลุผลในการขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ซึ่งการจัดกิจกรรมวันสาธิตข้าวปลอดภัย  ได้จัดจำนวน 2    ครั้ง คือ จุดที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัด อำเภอท่าวังผา    และจุดที่ 2 จะจัดขึ้นณ ศูนย์เรียนรู้ข้าวโจ้โก้ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560   เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การผลิต การแปรรูป และเชื่อมโยงการตลาดของการผลิตข้าวปลอดภัย   ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 2 แห่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสาธิตข้าวปลอดภัย จุดที่ 1  ณ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัด อำเภอท่าวังผา  มีเกษตรกรที่มาจากพื้นที่อำเภอสายเหนือ รวม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอสองแคว เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน

ภายในงาน  จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ   การประกวดแข่งขันการต่อยอด  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัยจำนวน 2 ประเภท คือ การประกวดแข่งขันการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์  “ข้าวหลามลุ่มน้ำย่าง”  การประกวดแข่งขันเมนูการประกอบอาหารจาก ข้าวปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ  การออกร้านจำหน่ายผลผลิตเกษตร และผลผลิตแปรรูปการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ไว้แสดงและจำหน่ายให้ผู้เข้าชมงาน  และการจัด เวทีการเสวนากระบวนการขับเคลื่อน “ข้าวน่านปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การซื้อขายข้าว (MOU) ภายใต้โครงการ เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร จังหวัดน่าน ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP   การถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย (GAP) และข้าวอินทรีย์   พร้อมกับได้ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ     ภายใต้โครงการเพื่อเพิ่มผลิตผลิต และคุณภาพข้าวปลอดภัยแก่เกษตรกร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ด้วย

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์,น่านนิวส์ออนไลน์