น่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 ที่ผ่านมา จังหวัดน่าน “กลุ่มสนุกเหย้า-เยือนเมืองน่าน” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรมกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมี นายจีระวัตร พิสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม และนายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว วัฒนธรรมร่วมกัน พร้อมร่วมลงนามบันทึกแลกเปลี่ยน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มจังหวัดสนุกและจังหวัดน่าน เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของกลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย สอ-เสือ มาจากจังหวัดสกลนคร นอ-หนู มาจากจังหวัดนครพนม และ สระอุ กอไก่ มาจากจังหวักมุกดาหาร (สนุก) พร้อมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นจากกลุ่มจังหวัดสนุก สินค้า otop ชุมชน และโปรแกรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว่า 20 ร้านค้า

การลงนามบันทึกข้อตกลงทั้งสองจังหวัด คือ น่าน –นครพนม ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดยตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อเชื่อมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค เพื่อพัฒนางานด้านนี้ของทั้งสองจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดร่วมกัน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่าย องค์กร ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระหว่างกลุ่ม ภูมิภาค โดยการจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค และต่อยอดในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป คือ ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวการบริการ ส่งเสริมการการท่องเที่ยวระหว่างกัน แลกเปลี่ยนประเพณี ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล

เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีกรอบและแนวทางของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้งสองฝ่ายจะเป็นศูนย์ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริการ โดยเป็นศูนย์รวบรวมและให้ข้อมูลในทุกด้านของกันและกัน และร่วมกันประชาสัมพันธ์ ศักยภาพของจังหวัดเชื่อมโยงให้แก่ประชาชน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ให้เกิดความเข้าใจ และแสดงให้เห็นซึ่งโอกาสในมิติต่างๆ ในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ การค้าการลงทุน อุตสาหกรรม และการเกษตรที่จะเกิดขึ้นร่วมกันของทั้งสองจังหวัด จะร่วมกันรักษา สืบสาน ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดซึ่ง ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีอัตลักษณ์ อันแสดงถึงมูลรากวัฒนธรรมอันยาวนานของทั้งสองจังหวัด โดยจะผลักดันการจัดกิจกรรมร่วมกันสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อส่งเสริมความเป็นบ้านพี่เมืองน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมมือดำเนินกิจกรรมโครงการอื่นๆ ที่ทั้งสองจังหวัดเห็นสมควร