อธิบดี สค.มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ

 


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 56 จำนวน 250 คน กล่าวรายงาน โดย นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ในการนี้ อธิบดี สค. ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะฝึกอาชีพ เพื่อจะได้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. ต่อไป


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ โดยมีกลไกระดับพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8ศูนย์ 8 เขตรับผิดชอบ ให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในชนบท และเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น เพื่อป้องกันปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ


นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ แห่งนี้เป็น 1 ใน 8 ศูนย์ดังกล่าวที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเขตพื้นที่ดำเนินการ 10 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดย ในรุ่นที่ 56 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวมทุกประเภทจำนวน 757 คน และมีความประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 250 คน ได้แก่ 1. หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ได้แก่ อาชีพเสริมสวย ตัดผมชาย อาหารโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดแผนไทย การวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 270 คน ประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร 160 คน 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยรวมกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 16 รุ่น รวมทั้งสิ้น 487 คน ประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร 90 คน จาก 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพบ้านโนนสวรรค์ ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตรทอผ้าไหมและย้อมสีธรรมชาติ 2) กลุ่มอาชีพบ้านเกษตรพัฒนา ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี หลักสูตรอาหารขนม และ 3) กลุ่มอาชีพบ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า


“ผมขอให้ท่านได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ให้คุ้มค่ากับเวลาที่ท่านได้มาฝึกอบรม โดยช่วยกันบริหารงานกลุ่มของท่านให้สามารถผลิตผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับของเจ้าของงานทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพ และกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ เพื่อที่กลุ่มจะได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก และสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนตลอดไป” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย


ภาพ/สค.ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง/รายงาน