อธิบดี สค. พม.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติยอดนักสู้สตรีผู้ฝึกอาชีพคน เก่ง ดี มีอาชีพ จ.นนทบุรี

 

อธิบดี สค. พม.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติยอดนักสู้สตรีผู้ฝึกอาชีพคน เก่ง ดี มีอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี


สค. พม. โดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงาน “มหกรรม เก่ง ดี มีอาชีพ” วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฯกิจกรรมดังกล่าวได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากศูนย์ฯ ซึ่งเป็นสตรี เยาวสตรี ผู้มีรายได้น้อย ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

ศูนย์ฯ ได้เปิดดำเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ และมีผู้ผ่านการอบรมในสาขาวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ จากศูนย์ฯ ไปจำนวนมากที่เข้าทำงานสถานประกอบการ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระ จนประสบความสำเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดโครงการ มหกรรม “เก่ง ดี มีอาชีพ” เพื่อแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่รัฐสร้างให้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้น และเป็นโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งกับผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ ซึ่งนอกจากโอกาสที่ได้รับแล้วบุคคลเหล่านั้นยังก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่น มานะ บากบั่น ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ และฝึกฝน

เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ ในรุ่นถัด ๆ ไป ที่จะพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จดังเช่น คนเก่ง ดี มีอาชีพ ที่เข้ารับเกียรติบัตร จากท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเสริมพลังสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายรวม 250 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ วิทยากร คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือเข้าร่วมด้วย

ปฏิญญา  เรือนงาม  รายงาน