วันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

 

(9/9/61) พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานพิธี งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปี 2561 และงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า หัวหน้าส่วนราชการ และเหล่านักเรียนนิสิต โดยมี พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระชยานันทมุนี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เข้าร่วมงานจำนวนมาก


วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งในวันที่ 9 กันยายน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

และ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระเมตตา พระราชทาน พระราชานุญาต ชื่อวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ของทุก ๆ ปี มุ่งมั่นที่จะเผยแผ่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ ด้วยการตีพิมพ์ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณากรกับศาสตร์สมัยใหม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย คณะสงฆ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดน่าน มทร.ล้านนาน่าน ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน และวิทยาลัยชุมชน ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้สังคมได้รับรู้แนวคิด รูปแบบวิธีการ ผ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิชาการและนักวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ได้จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทาน กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เวทีนำเสนอผลงานวิชาการผ่านบทความวิจัยและบทความวิชากรเวทีเสวนาอักษรธรรมล้านนา กิจกรรมมอบพระไตรปิฎกพร้อมตู้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ 66 ปีวัดพระธาตุแช่แห้ง การมอบวุฒิบัติผู้ผ่านการอบรมวิชาพระพุทธศาสนา และกิจกรรมมอบห้องประชุมเพื่อใช้ในกิจการงานคณะสงฆ์จังหวัดน่าน การเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 170 บทความ

ปฏิญญา  เรือนงาม  จ.น่าน