มหกรรมชุมชนยุวพุทธ ธรรมจาริกสัมพันธ์เยาวชนชนเผ่า ๔ ชาติพันธุ์

อาศรมธรรมจาริกน่าน ป่ากลางเข้าค่ายโครงการมหกรรมชุมชนยุวพุทธ ธรรมจาริกสัมพันธ์เยาวชนชนเผ่า ๔ ชาติพันธุ์

วันที่ 1 กันยายน 2561 พระพรชัย สุจิตโต เลขานุการพระธรรมจาริกจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า โครงการณได้รับงบประม่าณกรมศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผนแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ระหว่าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – 2 กันยายน 2561 ณ อาศรมธรรมาจาริกจังหวัดน่านตำบลป่ากลาง จังหวัดน่าน ดำเนินงานจัดโครงการมหกรรมชุมชนยุวพุทธจาริกจังหวัดน่านโดย มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลียนการทำงานเกิดความเลื่อมใสเกิดความรักและห่วงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดวิสัยทัศน์กว้างใกลสามารถมองอนาคตตนเองและชุมชยได่มีคุณธรรมเป็นพุทธสนิกชนที่ดี กล้าได้กล้าเคิด กล้าทำกล้าแสดงออก กล้านำเสนอในทางที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมีลูกศิษย์พระธรรมจาริก้เข้าร่วม ๒๒๒ รูป และ ยุวพุทธจาริกเยาวชนเข้าร่วม ๑๗๐ คน พระธรรมจาริก ๒๗ รูป

นาย ณรงค์ฤทธิ์. นุปิงหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน กล่าวว่าได้มี้เยาวชนชนเผ่าจากกลุ่มชาติพันธุ์ ๔ ชาติพันธุ์ ดังนี้ ชาติพันธ์ถิ่น(ลัวะ) ๒.ชาติพันธ์ม้ง ๓ชาติพันธ์ขมุ ๔. ชาติพันธุ์เมี่ยง โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น พร้อมระดมความคิดเพื่อพิขิตปัญญาตามหลักอรัยสัจ ๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดนันทนาการการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าการจัดนิทรรศการและทัศนศึกษาวัดโบราณสถานวืหารล้านนาและไทลื้อในครั้งนี้อีกด้วย


.