สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จัดเสวนา “เส้นทางสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ”

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่โรงแรม น้ําทองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมีนายมานิต ธนะวงศ์ ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.น่าน ประธานพิธีเปิด การประชุมเสวนา “เส้นทางสู่เมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจําปี พ.ศ.2561 นางเบญจรัตน์สุวรรณศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน จากการที่เปลื่ยนแปลงของจํานวนประชากรและสภาพสังคม ทําให้เกิด การขยายตัวของเมืองพร้อมกับความต้องการที่อยู่อาศัย ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ของเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม


ประเทศไทยจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีมีเนื้อหาสอดรับ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาใน ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2573 โดยในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยได้กําหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 ) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564 ) ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งที่สอดคล้องกับ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน คือ 1 จังหวัด 1 เมืองน่าอยู่ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาเมืองไว้ดังนี้


1.พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
2.ส่งเสริม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน
3.พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
4.รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากร
5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

ซึ่งเทศบาล เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ หรือ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายดังกล่าว

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จึงได้จัด ประชุม เสวนา “เส้นทางสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจําปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมืองที่ประสบความสําเร็จจากการดําเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เช่น เทศบาล เมืองน่าน อําเภอเมืองน่าน และ เทศบาลตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา ตลอดจน การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และในการจัด ประชุม เสวนาฯ ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดน่าน จํานวน 100 แห่ง

สำหรับเวทีเสวนาประกอบด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน /นายมนัส หวั่นท๊อก นายก ทต.กลางเวึยง / นายสิทธิชัย มั่งมี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปางดำเนินรายการโดยนายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สนง.สสภ2 ลำปาง

**************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-80848